top of page

ADMINISTRACIÓN XERAL | Diplomas e Acreditación

A Escola Municipal de Música Magariños ao terminar os distintos niveis formativos de forma satisfactoria e cumprindo co noso programa educativo e asistencial, acreditará a formación obtida coma músico e con os coñecementos e habilidades técnicas suficientes para desenvolverte no mundo da música tanto no ámbito amateur coma profesional.

 

DIPLOMA I | Nivel Inicial

 

É un acercamento á música, natural e progresivo, desenvolvéndose no marco da infancia. Etapa denominada “despertar dos sentidos”, coménzase a traballar nos nenos de forma intuitiva e fantasiosa todas aquelas facultades que intervirán máis tarde nas súas aprendizaxes artísticas e musicais: oído, voz, psicomotrocidade, memoria musical, interpretación, etc.

 

DIPLOMA II | Nivel Básico

 

Nesta etapa o alumno desenrola enormemente as súas capacidades tanto físicas coma intelectuais. Iso permitirá un desenvolvemento de tódolos ámbitos, e, consecuentemente, nas súas destrezas musicais. Así, neste segundo nivel formativo caracterízase polo progreso das facultades musicais que comenzaron a despertar na etapa anterior, á vez que aumentan as capacidades expresivas e se profundiza no coñecemento da música e dos elementos da súa linguaxe. Pódese decir polo tanto que o Nivel II, é a progresión lóxica á cal conduce o Nivel I.

 

DIPLOMA III | Nivel Perfeccionamento

 

O alumnado que conclúa a etapa anterior, Nivel II, consolidou xa a base dunha formación que lle permite agora profundizar nas súas destrezas musicais. Desta forma, a medida que se vaia avanzando nesta nova etapa, experimentará retos artísticos cada vez máis complexos, pero tamén máis emocionantes, e todo elo suporá unha fonte de enriquecemento personal e de ampliación de recursos que o encamiñarán progresivamente cara certa autonomía artística cando remata o Nivel III.

 

DIPLOMA IV | Nivel Experto

 

O Nivel IV ou Nivel Experto proporciona unha completa formación práctica, teórica e metodolóxica a través das materias escollidas no itinerario académico garantindo á óptima cualificación profesional nos ámbitos relativos á creación ou a interpretación musical.

bottom of page