top of page

O CENTRO | Información Académica

O obxectivo principal da Escola Municipal de Música Magariños é a creación dun espazo que xenere e de lugar ao fomento da creatividade coma forma integradora da sociedade de Brión na súa interacción con manifestacións artísticas no ámbito da música.

Ademais dese obxectivo principal a Escola ten outros obxectivos a acadar anualmente::

1. Fomento dende a infancia do coñecemento e apreciación da música coma un fenómeno artístico e medio de comunicación persoal.
2. Ofrecer unha ensinanza musical flexible e ampla, que integre na medida do posible unha oferta diversificada e que este orientada á práctica individual como a de conxunto.
3. Posibilitar a todos os sectores de poboación de Brión a aprendizaxe e goce da música.
4. Fomentar no alumno o interese pola participación en agrupacións vocais e instrumentais.
5. Orientar e posibilitar a aqueles alumnos con especial talento e vocación a unha ensinanza profesional e regrada.
6. Organizar actuacións públicas e participar en actividades de carácter afeccionado.

A Escola Municipal de Música Magariños ten unha oferta educativa prevista na lexislación educativa que atinxe á musica e baixo os parámetros da Orde do 11 de Marzo de 1993 no marco dunha formación clásica, moderna e tradicinal.

MÚSICA E MOVEMENTO


Música e movemento e a signatura troncal no Nivel I do organigrama educativo da Escola de Música. Seguindo unha pedagoxía musical especializada estructurase en tres ciclos na franxa de idade de 3 a 7 anos.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA


A linguaxe musical e harmonía e análise musical proporcionan ao alumnado a “alfabetización” musical para que poda ler e escribir música de forma fluída como tamén comprensión harmónica e analítica dos textos musicais. Indispensable para abordar o estudio dun instrumento.


PRÁCTICA INSTRUMENTAL


A oferta de especialidades instrumentais que se imparten son as seguintes:
 

Itinerario Clásico


- Piano.
- Guitarra.
- Trompeta/Fliscorno.

- Trompa.
- Tuba/Bombardino.
- Trombón.
- Clarinete.
- Saxofón.
- Frauta Traveseira.

- Percusión.

- Canto.

- Contrabaixo.
 

Itinerario Moderno


- Piano.
- Trompeta.
- Saxofón.

- Batería.

- Canto.

- Guitarra.

- Baixo Eléctrico.

 

Itinerario Tradicional e Folk

 

- Gaita.

- Percusión.

- Canto

 

ACTIVIDADES DE CONXUNTO

 

Constituen o eixo principal da actividade do centro xa que suporá que estas clases de conxunto, na súa evolución, poden dar orixe a novas agrupacións estables que poderán, co tempo, adquirir autonomía e identidade propias, enriquecendo a actividade cultural de Brión e dotando á pobación de novas alternativas de ocio e creación artística. Entre as actividades de conxunto que oferta a Escola de Música atópanse as seguintes:

- Orquestra Infantil.

- Conxunto Coral I.

- Conxunto Coral II.

- Banda de Música Magariños.

- Ensamble de Clarinetes.

- Ensamble de Saxofóns.

- Orquestra de Frautas.

- Orquestra de Guitarras.

- Brass Band.

- Agrupación de Percusión.

- Combo Junior. 

- Combo Amateur.

- Banda de Gaitas.

- Música de Cámara.

- Big Band.

Clase de musica

A Escola Municipal de Música Magariños contempla no Plan Educativo de Ensinos Musicais [PEEM] catro Niveis formativos diferenciados para a secuenciación das materias e dos contidos. Como calqueira outro centro educativo establécese unha progresión entre os distintos niveis formativos, materias, asignaturas, tempos lectivos, etc.

 

No caso das Escolas de Música, ao ser ensinanzas non regradas e non existir unha normativa estricta ao efecto, é a Corporación Local e a Dirección do Centro quenes deben definir esta estructura académica e coas directrices recollidas na Orde 11 de Marzo de 1993 qure regula a creación e funcionamento das Escolas de Música e Danza na Comunidade Autónoma de Galicia.


Deste xeito o centro atendendo as características das demandas do alumnado ten as seguintes vertentes educativas:


1. Plan Educativo Xeral (PEX).

2. Plan Educativo Adultos (PEA).

3. Outras vertentes pedagóxicas.

 

PLAN EDUCATIVO XERAL (PEX) 

 

NIVEL I | Nivel Inicial

 

Ciclo 1. Pre-Iniciación Musical

 

- Asignaturas Troncais: Pre-Iniciación Musical

- Tempos Lectivos: dúas sesións de 45 minutos semanais.

 

Ciclo 2. Iniciación Musical

 

- Asignaturas Troncais: Música e Movemento.

- Tempos Lectivos: dúas sesións de 45 minutos semanais.

- Cursos: 2º e 3º.

 

Ciclo 3. Formación Básica

 

- Asignaturas Troncais: Música e Movemento.

- Asignaturas Obrigatorias: Orquestra Infantil.

- Tempos Lectivos: unha hora semanal.

- Cursos: 4º e 5º.

 

NIVEL II | Nivel Básico

 

- Asignaturas Troncais: Linguaxe Musical e Instrumento.

- Asignaturas Obrigatorias: Conxunto Coral I.

- Optativas: Agrupación Instrumental.

- Cursos: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º.

- Tempos lectivos: Linguaxe Musical (dúas sesións dunha hora á semana), Intrumento (½ hora semanal), Conxunto Coral (1 horas semanal) e Agrupación instrumental (1 hora mensual).

 

NIVEL III | Nivel Perfeccionamento

 

- Asignaturas Troncais: Harmonía e Intrumento.

- Asignaturas Obrigatorias: Conxunto Coral I.

- Optativas: Agrupación Instrumental.

- Cursos: 1º, 2º, 3º e 4º

- Tempos lectivos: Harmonía (unha sesión dunha hora á semana), Intrumento (3/4 hora semanal), Conxunto coral I (unha horas semanal) e Agrupación instrumental (1 hora mensual).

 

NIVEL IV | Nivel Experto

 

- Asignaturas Troncais: Intrumento.

- Asignaturas Obrigatorias: Conxunto Coral II.

- Optativas: Agrupación Instrumental.

- Cursos: 1º, 2º, 3º e 4º

- Tempos lectivos: Intrumento (3/4 hora semanal), Conxunto coral II (1´5 horas semanais) e Agrupación instrumental (1 hora mensual).

 

PLAN EDUCATIVO ADULTOS (PEA) 

 

NIVEL I | Nivel Básico

 

- Asignaturas Troncais: Linguaxe Musical e Intrumento.

- Asignaturas Obrigatorias: Conxunto Coral II

- Optativas: Agrupación Instrumental.

- Cursos: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º.

- Tempos lectivos: Linguaxe Musical (1 hora á semana), Intrumento (½ hora semanal), Conxunto coral (1´5 horas á semana) e Agrupación instrumental (1 hora mensual).

 

NIVEL II | Nivel Perfeccionamento

 

- Asignaturas Troncais: Intrumento.

- Asignaturas Obrigatorias: Conxunto Coral II.

- Optativas: Agrupación Instrumental.

- Cursos: 1º, 2º, 3º e 4º.

- Tempos lectivos: Intrumento (3/4 hora semanal), Conxunto coral II (1´5 hora á semana) e Agrupación instrumental (1 hora mensual).

 

NIVEL III | Nivel Experto

 

- Asignaturas Troncais: Intrumento.

- Asignaturas Obrigatorias: Conxunto Coral II.

- Optativas: Agrupación Instrumental.

- Cursos: 1º, 2º, 3º e 4º.

- Tempos lectivos: Intrumento (3/4 hora semanal), Conxunto coral II (1´5 hora á semana) e Agrupación instrumental (1 hora mensual).

 

OUTRAS VERTENTES DO PLAN EDUCATIVO


Ademáis destas dúas vertentes, o plan educativo contempla outras plantexamentos para adecuar o sistema as posibilidades e necesidades do alumnado. Entre elas atópanse as seguintes:


1. Cursos de Acceso (máximo tres cursos). Adecuar a idade do alumno co nivel que lle corresponde no sistema educativo da escola.

2. Cursos de Reforzamento. Destinados para acceder ó sistema regrado que se imparte nos Conservatorios.

3. Cursos de Mantemento. Orientado ós alumnos das vertentes PEX e PEA que rematen o Nivel Experto e queran continuar mellorando e especializándose no seu instrumento.

 

 

bottom of page