ADMINISTRACIÓN XERAL | Taxas, Prezos e Bonificacións

PEX | NIVEL I [Tempos lectivos: 60, 90 e 120 minutos semanais]
 

- Cursos 1º (Pre-Iniciación Musical): 35,50 € cota trimestral.

- Cursos 2º e 3º (Música e Movemento): 44,80 € cota trimestral.
- Cursos 4º e 5º (Música e Movemento e Orquestra Infantil): 44,80 € cota trimestral.

PEX | NIVEL II (195 minutos semanais)

- Cursos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º (Linguaxe Musical, Conxunto Coral I e Instrumento): 127,80 € cota trimestral.

PEX | NIVEL III ( 150 minutos semanais)

- Curso 1º, 2º, 3º e 4º (Instrumento, Harmonía e Análise, Conxunto Coral I): 127,80 € cota trimestral.

PEX | NIVEL IV ( 105 minutos semanais)

- Curso 1º, 2º, 3º e 4º (Instrumento e Conxunto Coral II): 127,80 € cota trimestral.

PEA | NIVEL I (150 minutos semanais)

- Cursos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º (Linguaxe Musical, Conxunto Coral II e Instrumento): 127,80 € cota trimestral.

PEA | NIVEL II (105 minutos semanais)

- Curso 1º, 2º, 3º e 4º (Instrumento e Conxunto Coral II): 127,80 € cota trimestral.

 

PEA | NIVEL IV (105 minutos semanais)

- Curso 1º, 2º, 3º e 4º (Instrumento e Conxunto Coral II): 127,80 € cota trimestral.

As taxas dos servizos prestados pola Escola Municipal de Música Magariños quedan recollidos según a ordenanza fiscal vixente.

Primeira cota trimestral | Setembro
Do 15 de setembro ao 30 de setembro

Segunda cota trimestral | Xaneiro
Do 15 de xaneiro ao  31 de xaneiro

Terceira cota trimestral | Abril
Do 1 de abril ao 15 de abril

 

A Escola Municipal de Música Magariños tamén ofrece a posibilidade de domiciliar os pagos trimestrais das cotas dos servizos prestados pola Escola a partir do segundo trimestre.

Deberase presentar o modelo de domiciliación bancaria debidamente cuberto e selado pola entidade bancaria do usuario ou usuarios beneficiados polos servizos prestados pola Escola.

SEGUNDA ESPECIALIDADE INSTRUMENTAL
 

No caso de que un alumno se inscribise nunha segunda especialidade instrumental, aplicaráse unha bonificación do 90 % na tarifa da segunda especialidade.


BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL

No caso de aqueles alumnos que sexan membros da Asociación Banda de Música Municipal de Brión e que se inscriban nas actividades da Escola Municipal de Música Magariños aplicaráselles unha bonificación do 50 % na tarifa trimestral que lles corresponda aboar en función do Plan de Estudios no que esten inscritos. Esta bonificación non é compatible coa bonificación de familia numerosa ou de outras familias. No caso de que concurra un mesmo alumno en dúas bonificación (a de familia numerosa ou outras familias e a da Banda) se aplicará únicamente a bonificación de familias numerosas ou outras familias.

FAMILIA NUMEROSA

 

As familias con certificado de familia numerosa aplicaráselles as seguintes bonificacións:

- Ao primeiro membro da familia (o de maior idade): terá unha bonificación na tarifa trimestral do 50 %.

- Ao segundo membro da familia (o seguinte en idade): terá unha bonificación na tarifa trimestral do 75 %.
- Ao terceiro membro da familia e seguintes (os seguintes en idade): terá unha bonificación na tarifa trimestral do 100 %.

BONIFICACIÓNS OUTRAS FAMILIAS

 

As familias con máis dun membro inscrito na escola de música aplicaráselles as seguintes bonificacións:

- Ao primeiro membro da familia (o de maior idade): terá unha bonificación na tarifa trimestral do 0 %.
- Ao segundo membro da familia (o seguinte en idade): terá unha bonificación na tarifa trimestral do 50 %.

- Ao terceiro membro da familia (o seguinte en idade): terá unha bonificación na tarifa trimestral do 75 %.

- Ao cuarto membro da familia (o seguinte en idade): terá unha bonificación na tarifa trimestral do 100 %.

Estudiantes en Music Room